از تاریخ 1398/12/24 رمز عبور کلیه افراد به کدملی تغییر یافته است،
لطفا پس از اولین ورود نسبت به تغییر آن اقدام نمایید.
ورود دانشجویان و اساتید و کارمندان